برای جلوگیری از ورود حیوانات و حشرات به فضای بام چه باید کرد ؟