شركت در نوزدهمين نمايشگاه بين المللی ساختمان و تاسيسات ۱۸-۲۱ آبان سال ۹۵ – مشهد