حضور در چهارمین نمایشگاه تاسیسات ساختمان – قائم شهر