نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته مازندران قائمشهر