• انتشار عناصر سنگین و خطرناک - radionuclide elements

  اين آزمون در مورد وجود مواد خطرناك و عناصر سنگين و احتمال و يا عدم آن می باشد. نتايج دلالت بر نبود كه محصولات پلی روف وارنا هيچ گونه عنصر خطرناكی درونشان وجود ندارد.

  certificates7-743x1030
 • مقاومت در برابر خوردگی (اسیدها، بازها و مواد شیمیایی) - resistence to chemical liquids

  مقاومت نسبت به مواد شيميايی، كه در اين آزمون به مدت ۲۴ ساعت و در دماي ۴۰ درجه، ۳ نوع اسيد سولفوريك اسيد و هيروكلريك اسيد و نيتريك اسيد و همچنين يك نوع قليا به نام سود سوز آور و يا همان هيدروكسيد سديم قرار گرفته كه نتيجه آزمون هيچ گونه تغيير در شرايط را گزارش نداد.
  بارانهای اسيدی و يا محيطهای داخلی كارخانه های توليدی مواد شيميايی از جمله مراكزی می توانند باشند كه برای ساير پوششها دچار اشكال كرده اما برای محصولات پلی روف وارنا دچار اشكال نمی گردد.

  certificates4-729x1030
 • مقاومت در برابر شعله (عدم آتش گیری) - flammability

  مربوط به شعله وری می باشد كه به دو صورت عمودی و افقی شعله ای به ماده تابانده می شود. نتيجه اين آزمون روی محصولات پلی روف وارنا خود خاموش شوندگی می باشد كه به معنی عدم چكه و يا عدم انتشار شعله بوده و در خود محل شعله در صورت از بين رفتن شعله، خاموش شده لذا عامل انتشار آتش سوزی نخواهد شد و عملا هيچ خطری از نظر آتش برای سازه نخواهد داشت.

  certificates3-729x1030
 • نقطه (دمای) نرم شوندگی - VICAT softening point

  اين آزمون مربوط به نقطه نرم شوندگی محصول مي باشد به نحوی كه از دمای پاسخ آزمون محصول شروع به نرم شدن خواهد كرد پاسخ اين آزمون روی محصولات پلی روف وارنا ۷۵ درجه سانتيگراد شده است كه به اين معنی می باشد كه تا دمای ۷۵ درجه هيچ تغيير شكلی و يا نرم شدگی در محصول رخ نخواهد داد و از اين دما به بالا شروع به نرم شدگی خواهد كرد.

  certificates1-729x1030
 • دمای نرم شوندگی تحت بار - Temperature of deflection under load

  همانند آزمون vicat softening بوده با اين تفاوت كه تحت يك وزنه استانداردی اين آزمون انجام مي شود لذا نتيجه اين آزمون كه ۷۰.۱ درجه سانتيگراد را نشان مي دهد به معني اين بوده كه محصولات پلی روف وارنا در صورت وجود جسمی رويشان تا دمای مذكور تغيير فرم و يا نرم شوندگی رخ نخواهد داد و تنها پس از گذر از اين دما اين نرم شوندگی به تدريخ اتفاق خواهد افتاد.

  certificates2-729x1030
 • مقاومت در برابر ضربه - Impasct Resistance(External blows)

  اين آزمون كه مقاومت محصول را نسبت به ضربه نشان می دهد به صورت پرتاب مكرر يك گوی ۱ كيلوگرمی به فاصله ۱ متر در دمای صفر درجه سانتيگراد به يك نقطه مشخص و به تعداد ۳ مرتبه انجام می شود نتيجه اين آزمون بر روی محصولات پلی روف وارنا هيچ گونه شكست و يا تركی بوده است.

  certificates5-729x1030
 • ميزان اكسیژن موجود در ماده (عدم آتش گیری) - oxygen index

  نشان دهنده حداقل غلظت اكسيژن موجود در ماده بوده كه شاخصی است برای نشان دادن ميزان شعله وری و يا عدم آن. پاسخ آزمون انجام داده شده ۳۶.۹ شده كه به معنی خود خاموش شوندگی محصول می باشد.

  certificates6-743x1030
 • بیمه