اجزای سوله

می 31, 2017

معرفی اجزای اصلی سوله ها و انتخاب مصالح مناسب

سوله ها عموماً برای تامین فضای باز بزرگ با حداقل تعداد ستون های داخل سازه ای ساخته می شوند، بنابراین سازگاری زیاد و آزادی برای فعالیت […]