ریزش سقف

سپتامبر 23, 2017

دلایل فرو ریختن بام تازه ساخت

فرو ریختن بام حادثه‌ای ناگوار برای یک سازه محسوب می شود و گاهاً مشاهده شده است که یک بام تازه ساخت نیز بعد از گذشت زمان […]